Arealbruk og naturpåvirkning knyttet til energiproduksjon

Som et grønt energiselskap ønsker Greenstat å integrere kunnskap om natur som en like naturlig del av prosjektutviklingen som andre disipliner. Dette er særlig viktig i vurdering av arealbruk i forbindelse med energiproduksjon. I dette intervjuet forteller senior prosjektleder Are Opstad Sæbø om viktigheten av kunnskap om natur, og hvordan det gjenspeiler seg i Greenstats satsing på solenergi og industrivind.

Are Opstad Sæbø, medlem av natur og arealkomiteen i Greenstat.

Published: Dec 21, 2023 at 11:40 AM

Vi må tenke nytt

Som samfunn må vi fase ut fossil energi, og vi har dermed behov for å både energieffektivisere og for å produsere mer fornybar energi. Sistnevnte vil kreve store arealer med potensielle naturinngrep om nye områder tas i bruk uten nøye vurderinger. Vi må derfor bygge ut fornybar energi på en måte som ivaretar hensynet til naturen på en helt annen måte enn vi har gjort til nå. Dette understrekes også av at verdenssamfunnet i fjor fikk en internasjonal Naturavtale, på samme måte som vi har en internasjonal klimaavtale (Parisavtalen).

 

– På samme måte som at vi har en finanskapital, så har vi en naturkapital, som må forvaltes klokt for at den skal kunne gi avkastning for oss som lever i dag og generasjonene som kommer etter oss.

 

– Dette handler om kunnskap. Kunnskap om natur, naturtyper, biomangfold og forståelse og respekt for hvor sammenvevd naturen er. På samme måte som at vi har en finanskapital, så har vi en naturkapital, som må forvaltes klokt for at den skal kunne gi avkastning for oss som lever i dag og generasjonene som kommer etter oss. Dessverre har naturkapitalen blitt kraftig redusert de siste tiårene. På mange måter kan vi si at vi har tatt «penger ut av sparekontoen». Det kreves derfor en helt annen bevissthet i tiden fremover som tar innover seg at natur er en endelig ressurs og at sparekontoen kan gå tom.

Utfordringen verden nå står ovenfor er å produsere de varene og tjenestene vi mennesker trenger på en måte som ivaretar hensyn til både klima og til natur. Dette henger også nøye sammen, og viser kompleksiteten i utfordringen. FNs klimapanels siste synteserapport  peker på at de tre mest virkningsfulle klimatiltakene for å oppnå netto utslippsreduksjon i 2030 er: 1. solenergi, 2. redusere degradering av økosystem og 3. vindenergi. 

– Dette viser at Greenstat har truffet godt fra starten i valg av strategiske satsningsområder, og understreker viktigheten av å ivareta natur ved utbygging av ny fornybar kraft.

 

 

Kunnskap og samarbeid som nøkkel til forbedring

Det er kun gjennom å forstå problemet at man kan bli en del av løsningen. Kunnskap om naturen er derfor en forutsetning for å forvalte den på best mulig måte, og for at vi skal lykkes med en grønn omstilling. Med økt kunnskap kan vi designe gode løsninger på de komplekse problemene. Derfor jobber Greenstat aktivt med å tilegne seg denne kunnskapen, formidle den, søke samarbeid og ta del i metodeutvikling, slik at selskapet kan jobbe kontinuerlig med å gradvis forbedre måten de produserer fornybar energi på. 

– Naturpåvirkning er et stort og komplekst fagfelt, i tillegg til at det må vurderes likt på tvers av bransjen. Vi kan dermed ikke håndtere det alene. Derfor oppsøker vi samarbeid med eksperter på feltet, og står blant annet som partner i en stor søknad om et 8-årig forskningsprosjekt kalt FME-Areal (Centre for Environment-friendly Energy Research) sammen med NINA, IFE, Universitetet i Bergen og mange flere. Et FME senter skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Hensikten med FME Areal er å utvikle metodikk for vurdering av arealbruk.

– Med økt kunnskap kan vi designe enkle, men ikke for enkle, løsninger på de komplekse problemene
 

ba49400653e264a6c6be04f4e1d3798d.webp
Valsneset vindkraftverk ligger på en flat halvøy i Ørland kommune, Trøndelag regulert til kombinert formål vindkraft og næringsområde. Det har vært testsenter for vindkraft på Valsneset siden slutten av 90 tallet.

Vil skape engasjement fremfor konflikt

Det finnes prosjekter som har betydelig innvirkning på natur, men med relativt lav konflikt, og det finnes prosjekter som produserer fornybar kraft uten eller med veldig små naturinngrep, men som likevel kan skape konflikt. Greenstat ønsker å unngå prosjekt av den første typen, og å jobbe aktivt for å lykkes med å skape engasjement fremfor konflikt i prosjekt med lave naturinngrep.

– Det betyr at vi ønsker å unngå prosjekt som vi vet, med dagens kunnskap, har store negative konsekvenser for naturen. For å unngå konflikter knyttet til fornybar kraftutbygging med relativt lav naturpåvirkning, har vi stor tro på at lokal forankring og medeierskap til utfordringen er viktig. Derfor er prosessen og måten utbyggingen skjer på ekstremt viktig. Vi har også tro på lokalt medeierskap og inviterer derfor også inn lokalbefolkningen på eiersiden i noen av prosjektene våre. I tillegg har vi tro på dobbel og trippel bruk av areal, gjerne i samarbeid med lokale aktører. Et godt eksempel er prosjektet i Reddal hvor vi planlegger et 9,6 MW solkraftverk på et masseuttak som skal tilbakeføres til landbruk med sauer som beiter mellom radene av solcellepaneler. Dette skaper nye muligheter for lokalbefolkningen. 

– Fordi kunnskap og medeierskap er viktig jobber vi nå med et eget prosjekt sammen med cChange hvor målet er å utvikle og teste ut en ny måte å ramme inn prosjektene våre på som sikrer lokal involvering, eierskap og engasjement rundt løsningene.

 

Reddal.jpg
Greenstat planlegger i samarbeid med grunneier Nils Johan Torp et større solkraftverk (ca. 9,6 MWp) i kombinasjon med landbruk på et masseuttak som er i ferd med å avsluttes i Reddal i Grimstad kommune.

Potensiale for ny kraftproduksjon med lav naturpåvirkning

Greenstat Solar Solutions opplever stor vekst, og selskapet har i 2023 økt omsetning og prosjektleveranse med ca. 150 % sett i forhold til 2022. Greenstat Solar Solutions vekst er knyttet til både installasjoner på tak og bakkemonterte solparker. Energikommisjonen (NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere») har anslått at det er realistisk å etablere en produksjonskapasitet på 5 – 10 TWh/år innen 2030, og inkluderer både sol på bygg og solparker. Samtidig er det anslått at det tekniske potensialet for solkraft på bygninger kan være 65 TWh/år, og på nedlagte jordbruksarealer, parkeringsplasser og avsluttede deponier kan potensialet være 133 TWh/år.

- Dette viser at det er et stort potensial for å produsere den solkraften vi trenger på areal som allerede er tatt i bruk, og med relativt lavt fotavtrykk. Utbygging av solkraft med høy grad av naturpåvirkning burde derfor være unødvendig. Hvorvidt vi som nasjon velger å bygge ut i nye områder, eller først og fremst benytter eksisterende areal, kan i stor grad påvirkes av rammeverket som insentiver, arealreguleringer, forskrifter osv. Her ønsker Greenstat å være en stemme som tar til orde for et rammeverk som muliggjør og insentiverer at vi ivaretar mest mulig natur.

 

- For å unngå konflikter knyttet til fornybar kraftutbygging med relativt lav naturpåvirkning, har vi stor tro på at lokal forankring og medeierskap til utfordringen er viktig

 

I tillegg har Greenstat siden 2019 satset på industrivind, som er vindprosjekter på områder som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet. Dette vil typisk være i tilknytning til nærings- og industriområder, eller annen etablert infrastruktur. Slik kraftproduksjon vil ha langt lavere naturpåvirkning og vil i liten grad gi behov for ny nettutbygging fordi kraften produseres nært forbruket. Energikommisjonen omtaler dette som «Nærvind» og fremhever at slike prosjekt bør mobiliseres raskt for å bidra til å nå klimamålene frem mot 2030.

Konstruktiv stemme i samfunnsdebatten

Greenstat jobber helhetlig for å løse samfunnsutfordringene som verden står overfor. Derfor jobber selskapet også aktivt med å gi innspill og påvirke rammeverket, slik at fornybarprosjekter som ivaretar hensynet til natur insentiveres.

- Ny energiproduksjon som bygges ut der naturen allerede er bygget ned må lønne seg, og regelverket må muliggjøre den type kraftproduksjon. Eksempler på dette kan være solkraft på parkeringsplasser og på tak og fasader på større bygg, og sol eller vindkraft langs samferdselsårer, på industritomter og andre areal som allerede er betydelig påvirket av mennesker. Her ønsker Greenstat å være en tydelig stemme som videreformidler kunnskap som skaper nødvendig forståelse på politisk hold. I tillegg vil vi bidrar til at barrierer for etablering av energiproduksjon med lave naturinngrep og fleksible energisystem fjernes.