Emisjon med frist 8. januar -aksjepris NOK 2,20

Greenstat AS inviterer eksisterende og nye aksjonærer til en emisjon på 4,4 – 8,8 MNOK, ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20. Minste tegning vil være 5000 aksjer tilsvarende NOK 11 000, øvre grense for tegning vil være 2 000 000 aksjer tilsvarende NOK 4 400 000.

Per 10.desember er det tegnet aksjer for 2,9 MNOK.

 

Term Sheet Greenstat

Klikk for å laste ned Term Sheet

Klikk for å laste ned gjeldende Vedtekter

Klikk for å laste ned Protokoll fra Generalforsamling

 

Formålet med emisjonen:

Formålet med emisjonen er, i tillegg til generell selskapsutvikling, å hente kapital til satsinger i datterselskapene Greenstat Hydrogen AS og Greenstat Energy AS.  I første omgang vil man via gjeldende fullmakt hente et sted mellom 10-15 MNOK gjennom to emisjoner i løpet av høsten 2019. Den pågående emisjonen er den andre av disse planlagte emisjonene. Det ble i September gjennomført en emisjon hvor man hentet 5,9 MNOK. Selskapet har etter denne emisjonen ca 9 MNOK i kontanter og man vil med fulltegnet emisjon ha ca 18 MNOK på bok ved inngangen til 2020. Med økende inntekter og en stabil kostnadsside er man da i en veldig god finansiell posisjon.

I løpet av våren 2020 vil det jobbes videre med å hente et sted mellom 50-100 MNOK for å sikre at Greenstat er i posisjon til å delta i kapitalkrevende løp sammen med våre partnere. Selskapet har bygget en sterk posisjon i markedet og har både kompetanse og nettverk som gjør at vi er en foretrukket partner i mange prosjekter. For å realisere prosjektene kreves det at også Greenstat stiller med kapital. Arbeidet med å styrke selskapets investeringsmuskel vil dermed være avgjørende for videre utvikling og vekst.

 

Spørsmål og svar: 

Spørsmål i samband med Pilot E-prosjekta.
«I media er det kome fram at eit konsortium med BKK og Equinor i spissen ser på om det er mogleg å forsyne maritim næring med flytande hydrogen i stor skala. Her er også Greenstat sine samarbeidspartar Norled og NCE Maritime Cleantec nemnde, i tillegg til aksjonæren NORCE. Har Greenstat noko rolle her, eller vil dette bli ein direkte konkurrerande aktør til Pilot E-prosjektet «Finnøy hydrogenferje»?»

Svar: Vegard Frihammer

Takk for spørsmål og god observasjon.

Det er helt riktig at BKK, Equinor m.fl. har laget et konsortium som har sendt inn en søknad knyttet til en generell verdikjede innen flytende hydrogen. Slik Pilot E ordningen er utformet vil det dannes grupperinger og alle aktører kan ikke være med i alle søknadene. Men vi jobber tett også med BKK og er svært positive til at de nå har flyttet hydrogen høyere opp på agendaen.

Deres prosjekt vil ikke bli en konkurrent til noen av våre prosjekter ettersom Finnøy og Osland dreier seg om komprimert hydrogen. I Finnøy prosjektet er både BKK og Norled med som våre partnere.

Når det gjelder Glomfjord hvor vi ser på flytende hydrogen er det et av prosjektene BKK/Equinor vurderer å bruke i sitt prosjekt dersom de går videre til realisering. Her har vi dermed alle muligheter til å være med ettersom vi sitter som eier i Glomfjord Hydrogen.

 

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Daniel Janzen

Green Energy Economist
+47 920 71 091