Greenstat Energy

Greenstat Energy AS jobber med ulike løsninger for å ta i bruk fornybare energiressurser til lokal energiproduksjon, nært forbruker og med lav miljøkonflikt.

Bakteppet for satsingen i Greenstat Energy er behovet for ny fornybar kraft i Norge. Stadig mer av Norges fossile energibruk må erstattes dersom vi skal kunne redusere våre utslipp og oppfylle målsettingene Paris-avtalen. Statnett presenterte i mars i år (2019) sin rapport «Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm» der de viser hvordan vi kan foreta en gjennomgående elektrifisering av samfunnet. Statnett anslår at dette vil kreve 30-50 TWh med ny, ren energiproduksjon i Norge for å erstatte all fossil energibruk.

Greenstat Energy AS vil bidra til at en god andel av denne nye nødvendige energiproduksjonen skjer lokalt, nær forbrukere med minimale naturinngrep. Målet er at ny produksjon skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp uten at det går på bekostning av naturmangfold. Fokus i første omgang vil være mindre vindkraftprosjekter lokalisert i områder som allerede er tydelig preget av menneskelig aktivitet og større industrielle sol-anlegg (typisk på taket av store næringsbygg).

Greenstat er gjennom sin visjon «Making Green Happen» en pådriver i det grønne skiftet ved å utvikle prosjekter gjennom hele verdikjeden fra produksjon til forbruk. Som datterselskap av Greenstat vil Greenstat Energy AS kunne knytte den lokale energiproduksjonen mot energilagring i form av hydrogen og batteri som igjen kan brukes til elektrifisering av transportsektoren og industrien. Grønne verdikjeder vil på sikt fullt og helt kunne erstatte fossile brensler med fornybar energi.

Er dere interessert i å jobbe med et konkret energiprosjekt? Har bedriften din et ønske om å produsere egen lokal strøm fra lokale energikilder?  Vennligst ta kontakt med oss, vi har lang erfaring med å utvikle og realisere fornybar energiprosjekter og det å jobbe med grønne løsninger.

De ansatte i Greenstat Energy

Fra venstre: Charly Berthod, Torstein Thorsen Ekern, Vegard Frihammer & Gudmund Synnevåg Sydness

Torstein Thorsen Ekern

Manager of Greenstat Energy
+47 909 82 959

Gudmund Synnevåg Sydness

Project Manager Local Energy - Wind
+47 922 02 142

Charly Berthod

Project Manager Local Energy - Solar
+47 908 99 243