2019 i hydrogenets tegn

Legg til rette og stimuler innkjøpssamarbeid, både private og offentlige. Innkjøp av større kvanta senker ikke bare innkjøpsprisen, men det gir kortere vei til et modent marked med et servicenivå bransjene forventer, sier fungerende GEO Hilde Holdhus

11. februar var Greenstat til stede på regjeringens innspillsmøte for en helhetlig hydrogenstrategi i Oslo. 49 aktører fra ulike bransjer, fikk anledning til å holde innlegg på tre minutter hver om hva de mener er viktig å legge til grunn for en helhetlig strategi. Under kan du lese et utdrag av hva fungerende GEO gav som innspill på vegne av Greenstat.

For at noen skal tørre å satse på hydrogen må de ha forutsigbarhet og langsiktighet.

Norge som nasjon kan og skal være en ledende hydrogenaktør både hjemme og internasjonalt. Dette oppnås gjennom en langsiktig og forutsigbar nasjonal strategi fram mot 2030, og som må ligge fast selv gjennom skiftende politisk ledelse. Den må inneholde sektorvise mål for bruk av hydrogen i transport, maritime, industri og eksport og inneholde et veikart for norsk industri slik at norsk teknologi utvikles og kan leveres til både det hjemlige og internasjonale markedet.

Her hjemme er produksjonsleddet den delen av verdikjeden vi enklest kan påvirke.

Det som oftest stopper gode, grønne hydrogensprosjekter er at enkeltprosjekter ikke er store nok til at de klarer å framskaffe hydrogen til en konkurransedyktig pris. Lav nettleie, elavgift og til og med driftsstøtte er nevnt, men vi ser at mye også kan løses ved å legge til rette for større produksjonsvolum av hydrogen på strategiske steder. Og man må sikte seg inn på alle sektorer – industri, hurtigbåt, annen maritim sektor, tungtransport og tog – for å få opp et stort nok marked. Og det kan man! Fordi man ser at det skjer rask modning av teknologi og markeder innenfor alle disse områdene og at aktører ønsker å ta løsningene i bruk.

Resultater fra analyser

Vi ser fra analyser at når det bikker en produksjon på 1 tonn hydrogen daglig, kan vi få en salgspris rundt 40 kroner per kilo hydrogen. Dette er konkurransedyktig med diesel/bensin for landtransport (kunder med stordriftsfordeler). Her er det bare å sette i gang!

En typisk hurtigbåt på hydrogen (snakker her kun om komprimert H2), har med dagens priser ca. 20 prosent høyere drivstoffkostnader, enn dagens kostnader for en tilsvarende fossil løsning.

Da kan man hevde at hydrogenet er alt for dyrt,– eller man kan snu på det og mene at marin diesel er alt for billig.  Den lave prisen skyldes at det ikke er veibrukavgift (naturlig nok). Vi ser positive takter med at CO2-avgiften på marin diesel har økt med 50% siden 2014, ber dere la denne utviklingen fortsette samtidig som man tilbyr hydrogen og andre grønne løsninger.

Når det gjelder materiell (busser, lastebiler, fartøy, brenselceller etc.) og distribusjonsledd må selvsagt også prisene ned.

  • Still sterkere utslippskrav i anbud! Bransjene har løsningene/verktøyene til å finne dem, men trenger incentiver til å sette i gang.
  • Se til Sveits og deres 1000 lastebilersplan: Legg til rette for og stimuler innkjøpssamarbeid, både private og offentlige. Vi vet for eksempel at HFK ser på dette for tyngre kjøretøy. Innkjøp av større kvanta senker ikke bare innkjøpsprisen, men det gir kortere vei til et modent marked med et servicenivå bransjene

Volum vil også løse utfordringer med infrastruktur og distribusjon fordi kjøpe inn større kvanta med av transportløsninger og transportere smartere og mer effektivt.

Og tilslutt – ikke tull med fordelene til hydrogenkjøretøyene: La hydrogenkjøretøy nyte godt av de samme fordelene som elbilene har hatt opp til 50 000 kjøretøy også lokalt, spesielt gjelder dette  tyngre kjøretøy.

Vi er sikre på at 2019 er hydrogets år. Skal vi få det til ute, anbefaler vi at vi starter NÅ her hjemme.

 

Se hele innspillsmøtet om en helhetlig hydrogenstrategi her

Hilde Holdhus

Manager of Greensight
+47 402 03 905