Greenstat Logo
en

Rapport om optimal utnyttelse av energi fra havvind - Offshore H2-produksjon og kabel til land

bilde1-1620047230.jpg

Olje- og energidepartementet (OED) besluttet 12.06.2020 at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes for konsesjonssøknader om fornybar energiproduksjon til havs, og for tiden jobbes det med en veileder om søknadsprosessen som er ventet i løpet av våren 2021.

Elektrisitet som produseres i Sørlige Nordsjø II kan brukes på flere måter. Energien kan enten eksporteres i form av strøm i kabel, eller som hydrogen eller andre hydrogen-derivater (PtX). Sistnevnte mulighet for hydrogenproduksjon fra offshore vindkraft utredes nå i flere land i Europa.

Greenstat har nå i samarbeid med Æge Energy/Aabø PowerConsulting, Høgskulen på Vestlandet (HVL), og Universitetet i Bergen (UiB) ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW) utarbeidet en rapport som løfte frem de ulike mulighetene for bruk av energi fra en havvindpark i Sørlige Nordsjø II. Studien ser nærmere på hvordan offshore hydrogenproduksjon kan realiseres enten som et isolert system, eller i kombinasjon med kabel til land, og til hvilken kostnad. Med rapporten ønsker vi å bidra til at de ulike mulighetene i Sørlige Nordsjø synliggjøres og utredes, slik at Norge kan komme i gang med å legge til rette for en fremtidsrettet satsning innen havvind og hydrogen med potensiale for å skape mange grønne arbeidsplasser. Prosjektet har vært delfinansiert av Vestland fylkeskommune gjennom «Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020»

Rapporten består av en hovedrapport som understøttes av fem tekniske notat:

·        TN-1: Lovverk, regulering og kjente planer i Norge og tilgrensende havområder 

·        TN-2: Havvindressurser, teknologistatus og forutsetninger

·        TN-3: Scenarioanalyser kraftproduksjon og beregning av LCOE

·        TN-4: Offshore hydrogenproduksjon og beregning av LCOH

·        TN-5: Muligheter for offshore prosessering av hydrogen, lagring og transport

 

Hovedrapporten gir en helhetlig presentasjon av arbeidet som er gjort, og dermed en oppsummering av de viktigste delene av de tekniske notatene, i tillegg til en oppsummering og konklusjon. Rapporten kan her lastes ned som:


Aktuelle saker

havvind_280720_titles(lr).jpg

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i