en

Aksjonærbrev - Godt posisjonert med større, grønne prosjekter på trappene

Takk til deg som har valg å investere i Greenstat og som på den måten har bidratt til å bygge et selskap og en organisasjon som jobber knallhardt hver dag for en grønnere verden, hele tiden med et klart mål om å tjene penger på grønne prosjekter. Vi er umåtelig stolte av alle våre aksjonærer og ser at vi har funnet en modell som mange andre nå skuler til. Folkefinansiering av aksjeselskaper er i sterk vekst og få har lykkes like godt som Greenstat med å bygge en robust aksjonærbase med en kombinasjon av både store og små aksjonærer.

Til tross for vår størrelse og relativt få ansatte er Greenstat i ferd med å bli et modent og anerkjent selskap innen våre satsingsområder. Vi har inntatt en god posisjon hvor vi har gode muligheter til å ta del i veksten vi vet må komme, både nasjonalt og internasjonalt, dersom vi skal lykkes med å nå våre målsetninger om lavere utslipp. Bare i Norge har vi fortsatt nærmere 60TWh med fossil energi i transport og industri som må erstattes med fornybare løsninger i form av batteri, hydrogen, biodrivstoff og ulike former for fornybar energi de neste årene. Det gir muligheter for alle som tør å tenke langsiktig og som evner å utvikle det beste prosjektene.

Det betyr ikke alltid at man må være først, men man må være med når det skjer, og vi mener at det er best å utvikle prosjekter sammen med andre sterke aktører. Greenstat er i en veldig god situasjon hvor vi blir invitert inn i noen av Norges mest spennende prosjekter, og vi har også gjennom strategisk eierskap inntatt gunstige posisjoner. Framover må vi imidlertid styrke vår finansielle muskel. Fram til nå har vi i stor grad arbeidet med studier, forprosjekter og relativt små prosjekter, men framover vil tilgang til betydelig større kapital være avgjørende for å komme inn på eiersiden i større prosjektselskaper (SPV-er).

Med dette bakteppet vil vi øke fokuset på kapitalinnhenting og vi vil jobbe sammen med dere aksjonærer for å kartlegge hvor stor investeringsmuskel vi allerede har liggende i vår eksisterende aksjonærbase, og evt. hvor aktivt vi må jobbe mot nye investorer. Vi ser at kapitalen er tilgjengelig i markedet, men vi ønsker først å jobbe tett med våre eksisterende «folkeaksjonærer» før vi beveger oss inn mot de mer rendyrkede profesjonelle miljøene, som vi uansett allerede er i god dialog med. Om vi gjør dette gjennom flere mindre emisjoner, eller gjennom færre større emisjoner vil vurderes fortløpende. At vi nå gjennomfører flere små emisjoner må imidlertid ikke bli sett på som en svakhet, det er tvert om en stor styrke at vi kan hente kapital på egenhånd, uten å måtte bruke dyre tilretteleggere. Det viktigste vil være å hente tilstrekkelig kapital, men det ligger i Greenstat sin natur å tilby aksjer til «folket» slik at vi sammen med mange andre kan skape det beste grønne energi og teknologiselskapet i verden. Et selskap vi alle kan være stolte av og hvor alle har mulighet til god avkastning når markedene modnes og inntektene vokser.

Under er et utvalg av prosjekter og aktiviteter som Greenstat og våre datterselskaper er innvolvert i:

  • Signert LOI knyttet til deltakelse i et nasjonalt selskap for hydrogen. Greenstat er med og utarbeider en større ENOVA søknad vedrørende et første prosjekt knyttet til storskala hydrogenproduksjon og bruk av overskuddsvarme i fjernvarmenettet.
  • Søknad til Pilot E-ordningen vedrørende hydrogenproduksjon til hydrogenferjeprosjekt sammen med rederi og andre partnere.
  • Arbeid med tillrettelegging for produksjon av flytende Hydrogen i Glomfjord ifm anbud på hydrogenferje i Vestfjorden.
  • Hydrogenstasjon i Bergen. Greenstat er en pådriver for gjenåpning av stasjonen i Bergen samt etablering av flere hydrogenstasjoner på Vestlandet til bil og tungtransport.
  • Arena-klyngesøknad med mål om etablering av en nasjonal hydrogenklynge. Her er Greenstat med som et av kjernemedlemmene og bekler også styreledervervet.
  • NCE Maritime Cleantech har mottatt 2 MNOK fra SPV for å etablere en verdikjede for hydrogen til maritime sektor. Greenstat vil være aktiv bidragsyter i dette arbeidet.
  • Posisjonering knyttet til et forventet anbud på hurtigbåter på hydrogen/batteri.
  • Arbeid med pilotprosjekt knyttet til hydrogen, oksygen og spillvarme inn mot oppdrettsnæringen.
  • Etablering av Greenstat Energy i Arendal, oppstart 1.august 2019. Plan om treårig oppbyggingsfase hvor man skal etablere en egen portefølje av lokale energiprosjekter.
  • Greensight, vårt 100% eide analyseselskap, har vunnet større kontrakter mot Meråker, Myken, rederier m.fl. og opplever stor pågang, spesielt knyttet til teknisk økonomiske studier innen hydrogen. Selskapet vil etter hvert også levere tilsvarende studier inn mot andre områder.

Mer utfyllende informasjon om prosjekter og satsinger finner du i investorprospektet og på vår Facebook side .

Det har aldri vært mer spennende å jobbe med Greenstat enn det er i dag og personlig er jeg om mulig enda mer optimistisk på selskapets vegne enn jeg var da vi startet opp for snart fem år siden. Klimasaken blir stadig viktigere og Greenstat sin satsing blir dermed enda mer relevant. Og med nok et valgresultat som drar i retning av grønne politikere ser vi også at rammevilkårene for grønne selskaper blir stadig bedre.

Det aller viktigste er imidlertid at vi har fått noen av Norges beste grønne mennesker med på laget, både i administrasjonen og i styret. Dette er virkelige seniorressurser som ville gjort en fantastisk jobb i enhver organisasjon, og jeg opplever det som en stor tillitserklæring at disse kompetente menneskene har valgt å bruke sin tid på å jobbe for våre investorer med en klar målsetning om å bygge et bærekraftig og lønnsomt selskap! Fra 2020 vil dere som aksjonærer oppleve et taktskifte og se at Greenstat sammen med våre partnere realiserer flere av de prosjektene vi over tid har jobbet med. Det er en reise vi gleder oss til å dele med dere!

Making Green Happen!

Link til investorinteresseliste

Aktuelle saker

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.
GreenPod lansert

GreenPod lansert

Greenstat og Greensight ser et stort behov for å formidle informasjon om mulighetene som ligger i det grønne skiftet. I den forbindelse lanserte vi
Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av