Spørsmål og svar

1 Hvorfor starte ett nytt selskap?

Det er mange grunner til at det bør opprettes et nytt selskap som utelukkende kan fokusere på de mulighetene som oppstår i det grønne skiftet.  At man ønsker å opprette et nytt selskap er heller ingen kritikk av eksisterende selskaper som Statoil, Statkraft eller andre etablerte energiselskaper.   Tvert om! Disse selskapene er flotte selskaper innen sine områder og bør kunne fortsette å fokusere på sine kjerneområder. Om de i tillegg ønsker å dreie sin satsing inn mot nye områder er det noe de bør gjøre av forretningsmessige årsaker sett i lys av eksisterende drift.

Noen argumenter som taler for opprettelsen av GreenStat:

  • Ingen eksisterende forretningsområder å konkurrere med.
  • Har ikke et høyt kostnadsnivå i egen organisasjon.
  • Kan utvikle en egen kultur som baseres på bærekraft i alle ledd.
  • Kan ta det grønne skiftet på alvor uten å snakke ned annen egen virksomhet.
  • Kan ha en åpen og inkluderende tilnærming til nye satsingsområder.
  • Kan tillate seg å tenke langsiktig.
  • Norge trenger en uavhengig aktør som kan koble sammen kunnskap, politikk og næring inn mot nye satsinger.
  • Norge trenger et selskap som omgjør ord til handling.

2 Hvorfor starte dette i Norge?

De fleste som bor i Norge ønsker å jobbe i Norge. Det finnes mange muligheter ute i verden, men man bør ikke måtte emigrere for å kunne jobbe innen grønn energi. Det bør kunne skapes arbeidsplasser også i Norge. For at Norge skal kunne ha konkurransefortrinn internasjonalt vil det være gunstig å bygge opp et hjemmemarked hvor vi tester ut og demonstrer teknologien.

På samme måte som Statoil og Petoro har spilt en viktig rolle når det gjelder å sikre at norske olje og gass ressurser tilfaller det norske samfunnet vil det også være viktig å ha sterke norske eiere innen nye grønne næringer.

3 Skal dere tjene penger?

GreenStat skal tjene penger, men pengene skal utelukkende tjenes på grønne prosjekter!

4 Kan jeg kjøpe aksjer i Greenstat?

Det vil være et mål at folk flest skal kunne kjøpe aksjer i GreenStat. Våren 2016 ble den første åpne folkeemisjonen gjennomført. Da tegnet ca 250 aksjonærer seg for tilsammen ca 8 MNOK til en aksjepris av 1,50 kr per aksje. Det vil jevnlig bli åpnet opp for mulighet til å tegne seg for aksjer.

5 Hvordan kan jeg jobbe i selskapet?

En av målsetningene med GreenStat er at det skapes grønne arbeidsplasser. I en tidlig fase vil ressursbehovet være begrenset, men etter hvert som man kommer i gang med konkrete prosjekter vil behovet for ressurser i GreenStat og i bedrifter som leverer tjenester til GreenStat øke. Følg med på nettsidene og i media om de mulighetene som dukker opp etter hvert.

6 Hva har vært inspirasjonen bak opprettelsen av Greenstat?

Generelt er det mangelen på sterke industrielle aktører som har tatt et tydelig standpunkt vedrørende overgangen til et utslippsfritt samfunn som er den største drivkraften. Når det gjelder andre selskap er Statoil brukt som en stor inspirasjonskilde. Det handler da ikke så mye om hvordan Statoil som selskap ser ut i dag, men arbeidet som ble gjort for å berede grunnen for opprettelsen av Statoil og gründer mentaliteten som preget selskapet med Arve Johnsen som leder i de første årene.